سفارش تبلیغ
صبا ویژنوبلاگ شخصی محمد ظهراوی

 -ایاک اعنی واسمعی یا جارة :

(به در می گن دیوار بشنوه)

-کل شاة تناط برجلیها :

(هر کسی را تو قبر خودش می گذارند)

-ما خفی کان اعظم :

(فلفل نبین چه ریز بشکن ببین چه تیز)

-من خطب الحسناء یعطی مهرها :

(هر کس خربزه بخورد پای لرزشم می شینه)

-من یمدح العروس غیر اهلها :

(هیچ بقالی نمی گه ماست من ترش)

-کقاطع الغصن الذی جالس علیه :

(هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد)

-مغنیة التی لاتطرب :

(مرغ همسایه غاز است)

-فم یسبح و ید یذبح :

(با پنبه سر بریدن)

-من طلب المحال لایحظی بالنوال :

(هر که در جست وجوی محال باشد دست خالی می ماند)

-دُبَّ لائم ملامٍ :

(دیگ به دیگ می گه روت سیاه)

-الشتاء علی قرنی والعطش قتلنی :

(آب در کوزه وما تشنه لبانیم)

-رجع بخفی حُنین :

(دست از پا درازتر برگشت)

-کل کلبٍ ببابه نباح :

(هر سگی در خانه اش پارس می کند)

-ما عنده خلٌّ و لاخمرٌ :

(آه نداردبا ناله سودا کند)

-دوام الحال من المحال :

(در همیشه بر یک پاشنه نمی گردد)

-الی الماء یسعی من یغصّ بلقمة                  

الی این یسعی من یغصّ بماء :

(هر چه بگندد نمکش زنند وای بر آن روزی که بگندد نمک) 


نوشته شده در پنج شنبه 96/9/16ساعت 1:14 صبح توسط محمد ظهراوی نظرات ( ) |


 Design By : Pichak